නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය නිවන් දකින්න අවශ්‍ය ඥාන හතර

නිවන් දකින්න අවශ්‍ය ඥාන හතර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close