නිවන් මග කාම මිච්චා චාරය

කාම මිච්චා චාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close