දාන කථාපූජා පස් පවින් වෙන්වීම

පස් පවින් වෙන්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා