නිවන් මගනිවන සියල්ල දැකිම - ලෝකය දැකීම

සියල්ල දැකිම - ලෝකය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close