ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් අකුරු 24 සහ පද තුන

අකුරු 24 සහ පද තුන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා