ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් මේ මේ ජාතිවල උදවිය

මේ මේ ජාතිවල උදවිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා