පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර සංඛාර නිරෝධෝ විඤ්ඤාණ නිරෝධෝ

සංඛාර නිරෝධෝ විඤ්ඤාණ නිරෝධෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close