අභිධර්මයචිත්තයසිත සිතේ ස්වාභාවය හදුනා ගැනීම

සිතේ ස්වාභාවය හදුනා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close