නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සෝතාපන්න පුද්ගලයාගේ චිත්ත ස්වාභාවය

සෝතාපන්න පුද්ගලයාගේ චිත්ත ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close