ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම් සදාතනික එකකාකාරව පවතින්නා වූ

සදාතනික එකකාකාරව පවතින්නා වූ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා