ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව මෙලොව අභිවෘධිය ලැබීම

මෙලොව අභිවෘධිය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close