ලෝක සම්මත ආත්ම භාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close