නිවන් මග ධ්‍යානයට උපනිශ්‍රයවන දේ

ධ්‍යානයට උපනිශ්‍රයවන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා