නිවන් මග තෘතිය ධ්‍යානයේ ස්වාභාවය

තෘතිය ධ්‍යානයේ ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close