පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාරපුඥ්ඥාභිසංඛාර නිවන් දැකීමට පිං කිරීම

නිවන් දැකීමට පිං කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා