නිවන් මග දුකට දාන මර උගුල - සියල්ල

දුකට දාන මර උගුල - සියල්ල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා