නිවන් මග වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම

වටිනාකමක් තිබේද නැද්ද බැලිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා