නිවන් මග අවිද්‍යාව නිසා මහා දුක්ගොඩක් වැසීම

අවිද්‍යාව නිසා මහා දුක්ගොඩක් වැසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close