නිවන් මග ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි නිසා හට ගත් දේ

ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි නිසා හට ගත් දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close