නිවන් මග ධර්මානුකූලව නිවන තෝරා ගැනිම

ධර්මානුකූලව නිවන තෝරා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close