නිවන් මග අසාර ලෝකය පරිහරනයෙන් නිදහස්විම

අසාර ලෝකය පරිහරනයෙන් නිදහස්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close