නිවන් මග රාගය නිසා හටගත් ගිනි නිවිම

රාගය නිසා හටගත් ගිනි නිවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close