නිවන් මග රාගය නිසා ගිනි ඇතිවීම

රාගය නිසා ගිනි ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close