පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ මරණාසන්න මොහොතේදී

මරණාසන්න මොහොතේදී යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා