ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ස්වයංජාත හැල් පහලවීම

ස්වයංජාත හැල් පහලවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close