ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ප්‍රතිපත්ති අයින් නොකීරීම

ප්‍රතිපත්ති අයින් නොකීරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close