ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ලෝකයේන් මම ඉවත්වීම

ලෝකයේන් මම ඉවත්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close