ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්ලෝභ ඇලෙන ගැටෙන ස්වාභාවය

ඇලෙන ගැටෙන ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා