ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය පංච ඉන්ද්‍රිය නානත්වය

පංච ඉන්ද්‍රිය නානත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close