ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය පංච ඉන්ද්‍රිය නානත්වය 1

පංච ඉන්ද්‍රිය නානත්වය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close