ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව අට්ඨිස්සර පසේ බුදු වීම

අට්ඨිස්සර පසේ බුදු වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close