ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව 512028 ක් බුදුවරු බුදුවී ඇති බව

512028 ක් බුදුවරු බුදුවී ඇති බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close