ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අවුරැදු 10 අඩු වැඩි වීම

පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අවුරැදු 10 අඩු වැඩි වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close