අනාගත වස්ස දේශනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close