ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව සත්‍ය තුළින් ඇත්ත දැකීම

සත්‍ය තුළින් ඇත්ත දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close