ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව ආස්වාදයන් පසුපස ගොස් දුක්වීදීම

ආස්වාදයන් පසුපස ගොස් දුක්වීදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close