ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව කර්මය

අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව කර්මය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close