ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව කැමතිසේ නැත්නම් අසාරයි දුකයි

කැමතිසේ නැත්නම් අසාරයි දුකයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close