ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් අම්බපාලී සිදුකළ පෙර අකුසලය

අම්බපාලී සිදුකළ පෙර අකුසලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close