ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව අතීත වර්ථමාන අනාගත විපරිනාම පරිවර්තන

අතීත වර්ථමාන අනාගත විපරිනාම පරිවර්තන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close