ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව අනත අගතත චතුදිස සගස දිනේ

අනත අගතත චතුදිස සගස දිනේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close