ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව සදකඬ පහනක් සහිත පඩිපෙලක්

සදකඬ පහනක් සහිත පඩිපෙලක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close