ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව සැඟවුනු කරුණු සැකකිරීම

සැඟවුනු කරුණු සැකකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close