ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව දුක්ඛිත ‍නොපෙනෙන ලෝකයන් ඇතිබව

දුක්ඛිත ‍නොපෙනෙන ලෝකයන් ඇතිබව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close