ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව සියලු සාධක තිබිය යුතු බව

සියලු සාධක තිබිය යුතු බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close