ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව අභිධර්ම දේශනා විස්තර

අභිධර්ම දේශනා විස්තර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close