ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව බ්‍රහ්ම කල්පික මනුශ්‍යයා

බ්‍රහ්ම කල්පික මනුශ්‍යයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close