ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව වනචාරි මිනිස් කොට්ටාස

වනචාරි මිනිස් කොට්ටාස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close