ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව මුහුදු ජීවීන්ගේ ඇටකටු

මුහුදු ජීවීන්ගේ ඇටකටු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close