ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව මහද්වීප උඩු යටි කුරුවීම

මහද්වීප උඩු යටි කුරුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close