ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෞකික රාමුව මහද්වීපයක කාලය අවුරුදු කෝටි 600

මහද්වීපයක කාලය අවුරුදු කෝටි 600 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close